اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( ژئوشیمی عناصر اصلی شیلهای سازند تیرگان و مقایسه آن با سازند های شوریجه و سرچشمه در شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: معصومه خاکستری , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان (بارمین - آپتین) یک سازند کربناته با میان لایه های شیلی و مارنی است که به صورت هم شیب بر روی سازند شوریجه و زیر سازند سرچشمه قرار دارد . برای تعیین برخاستگاه، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی گذشته نهشته های سازند تیرگان و مقایسه آن با دو سازند شوریجه و سرچشمه، تعداد 12 نمونه شیلی از سه سازند مذکور در برش روستای آق دربند واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ برداشت و از نظر عناصر اصلی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج آنالیز داده های عناصر اصلی نشان دهنده ترکیب شیلی، سنگ مادر فلسیک تا حدواسط و همچنین موقعیت تکتونیکی حاشیه قاره ای غیر فعال برای این نهشته ها است. بررسی شرایط هوازدگی با استفاده از عناصر اصلی نشان دهنده شرایط هوازدگی متوسط بوده که این امر بیانگر آب و هوای نیمه خشک تا نیمه حاره ای در ناحیه منشأ است. همچنین تعیین شرایط آب و هوایی با استفاده از عناصر اصلی نیز نشان دهنده آب و هوای نیمه خشک در زمان تشکیل است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, شوریجه, سرچشمه, ژئوشیمی, شیل, کپهداغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035893,
author = {خاکستری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ژئوشیمی عناصر اصلی شیلهای سازند تیرگان و مقایسه آن با سازند های شوریجه و سرچشمه در شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران},
year = {2013},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، شوریجه، سرچشمه، ژئوشیمی، شیل، کپهداغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی عناصر اصلی شیلهای سازند تیرگان و مقایسه آن با سازند های شوریجه و سرچشمه در شرق حوضه کپه داغ
%A خاکستری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران
%D 2013

[Download]