اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی آلودگی خاک به آرسنیک و آنتیموان در منطقه معدنی چلپو، شمال کاشمر )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , معصومه طاهری , جلیل مهرزاد سلاکجانی , احمد دادستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک منطقهی چلپو بهمنظور ارزیابی آلودگی عناصر سمی آرسنیک و آنتیموان مورد مطالعهی ژئوشیمیایی قرار گرفت. بافت 1448 میلیگرم درکیلوگرم و غلظت / 18 تا 8 / خاکها در 12 نمونه مورد مطالعه، از سبک تا بسیار سنگین متغیر بود. غلظت آرسنیک از 8 برخی از خاکها آلوده USEPA 74 میلیگرم در کیلوگرم خاک در تغییر است. با توجه به مقادیر ارائه شده توسط / 8 تا 4 / آنتیموان از 6 نشاندهندهی ردههای (EF) و فاکتور غنیشدگی (Igeo) به آرسنیک و آنتیموان بودند. ارزیابی آلودگی خاک با شاخص زمینانباشت متفاوتی از آلودگی و غنیشدگی آرسنیک و آنتیموان در خاکهای منطقه است. همبستگی معنادار آرسنیک و آنتیموان با ماده آلی نشاندهندهی تجمع این دو عنصر سمی پس از آزادسازی در جزء آلی خاک است. نتایج حاصله نشان می دهد که کانیهای سولفیدی رآلگار، اورپیمنت، استیبنیت و پیریت موجود در منطقه می تواند منشأ آلودگی خاک منطقه چلپو به آرسنیک و آنتیموان در طی فرآیندهای خاکسازی باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, آرسنیک, آنتیموان, کانیهای سولفیدی, چلپوی کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035894,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and طاهری, معصومه and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and احمد دادستان},
title = {بررسی آلودگی خاک به آرسنیک و آنتیموان در منطقه معدنی چلپو، شمال کاشمر},
booktitle = {اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران},
year = {2013},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {آلودگی خاک، آرسنیک، آنتیموان، کانیهای سولفیدی، چلپوی کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی خاک به آرسنیک و آنتیموان در منطقه معدنی چلپو، شمال کاشمر
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A طاهری, معصومه
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A احمد دادستان
%J اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران
%D 2013

[Download]