اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان، مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر )

نویسندگان: معصومه طاهری , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , رضا افشاری , احمد دادستان , محمد جواد یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منطقه ی چلپو واقع در شمال کاشمر، کانی سازی رآلگار، اورپیمنت و پیریت در زون آلتراسیون آرژیلیکی- پیریت منشأ ورود آرسنیک به منابع آب و خاک است. آرسنیک تمامی خاکهای مورد بررسی در این مطالعه، بالاتر از مقدار 606 متغیر بود که بالاتر از حد استاندارد μg/l 12 تا μg/l بود. آرسنیک منابع آب از USEPA میانگین ارائه شده توسط بود و INRS و ATSDR است. مقدار آرسنیک ادرار و موی افراد بومی مورد بررسی بالاتر از حد ارائه شده توسط WHO افراد آلوده به آرسنیک هستند. بررسی پارامترهای سیستم خونی نشان داد که 44 درصد از جمعیت مورد مطالعه، دارای انواع کمخونی خفیف و کمخونی مرزی خفیف بودند که میتواند مرتبط با اثرات سمی آرسنیک بر بدن باشد. تغییرات قابل توجه در تعداد سلولهای ایمنی (گلبولهای سفید) افراد دچار کمخونی یافت نشد. احتمال تأثیر بیشتر آرسنیک بر گلبولهای قرمز افراد مورد بررسی وجود دارد. البته با توجه به بیماریهای مختلف در افراد مورد بررسی، اثرات مزمن آرسنیک میتواند مرتبط با عملکرد سلولهای ایمنی باشد. مطالعات ما روی اثرات عمیق آرسنیک در بدن انسان و حیوانات منطقه ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, بیوژئوشیمی, آرسنیک, سیستم ایمنی, زمین شناسی پزشکی, چلپو, کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035895,
author = {طاهری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and رضا افشاری and احمد دادستان and محمد جواد یزدانی},
title = {بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان، مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر},
booktitle = {اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران},
year = {2013},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {بیوژئوشیمی، آرسنیک، سیستم ایمنی، زمین شناسی پزشکی، چلپو، کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان، مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر
%A طاهری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A رضا افشاری
%A احمد دادستان
%A محمد جواد یزدانی
%J اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران
%D 2013

[Download]