پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (13), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (129-149)

عنوان : ( تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی )

نویسندگان: کاظم فرهمندگلیان , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سیاستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات‌عقلایی را به طور وسیع ‎در سیاست‌های پولی، مالی و تنظیمی مورد استفاده قرارمیدهند تا عملکرد اقتصادی کشورشان را بهبود بخشند. در تعدادی از الگوهای مرتبط با این سیاست‌ها، انتظارات با فرض عقلاییبودن و داشتن اطلاعات کامل در زمینه علم اقتصاد پایه‌گذاری شده‌اند. اما در واقع عوامل اقتصادی درباره تعدادی از پارامترهای این مدل‌ها اطلاعات کافی و کاملی ندارند. این پارامترهای نامعلوم را میتوان در طول دوره فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی تخمین زد. در این مطالعه تأثیر سیاستهای دولت بر تورم بر مبنای انتظارات‌عقلایی تحت فرآیند یادگیری الگو‎سازی ‎شده است. داده‎های مورد استفاده در این مطالعه از بانک مرکزی ایران (1368-1388) و همچنین از‎ برنامه‎های توسعه اقتصادی ایران ‎گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تورم موجود در کشور بیشتر از ساختار اقتصاد کشور و سیاستهای دولت ناشی میشود و انتظارات تورمی مردم سهم ناچیزی در آن‎ دارد.‎ همچنین بر اساس نتایج حاصله فرآیند یادگیری در ایران به سمت انتظارات عقلایی همگرا خواهد شد، لذا سیاستهای اتخاذی توسط دولت برای کاهش تورم و افزایش اشتغال، ناکارآمد میباشد و پیشنهاد میشود که دولت از سیاستهای غیرمنتظره و ناگهانی جهت مؤثر واقع شدن برنامه‎های خود استفاده کند.

کلمات کلیدی

, انتظارات عقلایی, سیاست پولی, فیلتر کالمن, انتظارات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035896,
author = {فرهمندگلیان, کاظم and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-6768},
pages = {129--149},
numpages = {20},
keywords = {انتظارات عقلایی، سیاست پولی، فیلتر کالمن، انتظارات تورمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی
%A فرهمندگلیان, کاظم
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2013

[Download]