پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (21), شماره (5), سال (2015-9) , صفحات (67-78)

عنوان : ( جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد )

نویسندگان: سکینه محبی امین , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسالت نظام های تربیتی درشکوفا سازی استعدادها وابعاد مختلف وجودی مخاطبان تعریف شده و پرورش ابعاد هوش از جمله غایاتی است که طراحان مجلات رشد به عنوان ابزار کمک درسی باید به آن توجه نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه مجلات رشد به پرورش ابعاد مختلف هوش مخاطبان بر اساس نظریه گاردنراست. قلمرو مطالعه را کلیه مجلات رشد نوآموز،کودک،دانش آموز، نوجوان و جوان تشکیل داده که در سه ماهه اول سال تحصیلی88-1387منتشرشده بود. روش مطالعه از نوع تحلیل محتوی است.واحد زمینه در این پژوهش، صفحه و واحد ثبت،مضمون و تصویر بود.کدگذاری به شیوة قیاسی و براساس مقوله های نه گانة هوش در نظریة گاردنر انجام شد. برای اعتبار بخشی به فرآیند کد گذاری، ازکد گذار دوم استفاده و میزان توافق برابر با73/. مشاهده شد. یافته ها نشان داد که میزان توجه به پرورش ابعاد مختلف هوش در مجلات رشد به یک اندازه نیست. در این مجلات ابعاد هوش هستی گرایی وطبیعت گرایی و بین فردی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته و به ابعاد هوش در زمینه های موسیقی و دیداری ـ فضایی کمترین توجه شده است. همچنین میزان توجه به استفاده از تصاویر در مجلات رشد مبتنی بر الگوی تفکر مخاطبان بوده است.

کلمات کلیدی

جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035905,
author = {محبی امین, سکینه and مهرام, بهروز},
title = {جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد},
journal = {پژوهش های آموزش و یادگیری},
year = {2015},
volume = {21},
number = {5},
month = {September},
issn = {2345-2196},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد
%A محبی امین, سکینه
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش های آموزش و یادگیری
%@ 2345-2196
%D 2015

[Download]