تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (425-437)

عنوان : ( بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان )

نویسندگان: محمد تقی عبادی , مصطفی رحمتی , مجید عزیزی ارانی , حسن زاده خیاط , علیرضا دادخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن یکی از قدیمی ترین روشهای نگهداری محصولات کشاورزی پس از برداشت می باشد. ریحان است که به عنوان گیاهی دارویی و ادویه ای مورد استفاده قرار (Lamiaceae) یکی از گیاهان خانواده نعناعیان (basilicum L. می گیرد. به منظور بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان ،300 ،180 ، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. شش توان مختلف میکروویو شامل 100 600 و 900 وات، دو دمای مختلف آون شامل 50 و 70 درجه سانتی گراد و روش طبیعی (سایه و آفتاب) مورد مقایسه قرار ،450 0 بر پایه وزن خشک (یا 10 % بر / گرفتند. در روشهای مختلف، خشک کردن نمونه ها تا زمانی که وزن آنها به محتوای رطوبتی 10 4 دقیقه و 48 ساعت) / پایه وزن تر) رسید، ادامه داشت. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین زمان خشک کردن (به ترتیب 1 (%1/ مربوط به تیمارهای خشک کردن با توان 900 وات میکروویو و روش خشک کردن در سایه بود. بالاترین درصد اسانس ( 3 600 و 900 وات میکروویو بود. توان های مختلف ، 0%) مربوط به توان های 450 / در روش سایه بدست آمد و کمترین میزان ( 3 میکروویو اثر منفی بر اجزای اصلی اسانس (ژرانیال و متیل کاویکول) گذاشتند ولی در روش سایه این ترکیب ها به خوبی حفظ شدند. به طورکلی با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که خشک کردن گیاه دارویی ریحان با استفاده از روش سایه از این جهت که میزان اسانس و اجزای اصلی آن را به صورت قابل ملاحظه ای حفظ کرد، برای خشک نمودن این گیاه مطلوب است.

کلمات کلیدی

, ریحان, خشک کردن, میزان اسانس, ژرانیال, متیل کاویکول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035906,
author = {محمد تقی عبادی and مصطفی رحمتی and عزیزی ارانی, مجید and حسن زاده خیاط and دادخواه, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2013},
volume = {29},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0905},
pages = {425--437},
numpages = {12},
keywords = {ریحان، خشک کردن، میزان اسانس، ژرانیال، متیل کاویکول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان
%A محمد تقی عبادی
%A مصطفی رحمتی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A حسن زاده خیاط
%A دادخواه, علیرضا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2013

[Download]