پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دو آزمایش دُز- پاسخ تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون (Accent®, 75% WG, Dupont) در تیمار علف های هرز سوروف[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در گلخانه ی بخش تحقیقات علف های هرز دانشگاه آروس (دانمارک) در سال 1389 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل یون های Na+، Ca2+، Mg2+ و Fe3+ (از منابع کلرید سدیم، کلرید کلسیم، کلرید منیزیم و کلرید آهن III) در سه غلظت 0 (DW؛ آب دیونیزه)، 002/0 و 01/0 مول (M)، و هفت دُز نیکوسولفورون 0، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 گرم ماده مؤثره در هکتار (g a.i. ha-1) با 3 تکرار بودند. سمپاشی نیکوسولفورون (بدون مویان) در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز با حجم پاشش 240 لیتر در هکتار (L ha-1) انجام شد. دُزی از علف کش که سبب 50% کاهش زیست توده علف هرز می شود (ED50) بر اساس وزن تر و وزن خشک اندام هوایی علف هرز، دو هفته پس از تیمار، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که تأثیر بازدارندگی نیکوسولفورون بر علف های هرز سوروف و گاوپنبه در حضور یون Fe3+ بیشتر از یون های Ca2+ وMg2+ بود. در حالی که یون Na+ کارایی نیکوسولفورون را افزایش داد. در غلظت 01/0 مول از یون های Na+، Ca2+، Mg2+ و Fe3+ در مخزن سمپاش، دزهای ED50 حاصل از وزن خشک اندام هوایی سوروف (درصد شاهد) به ترتیب معادل 5/8، 5/13، 3/12 و 7/64 به دست آمد. مقادیر مذکور برای علف هرز گاوپنبه به ترتیب برابر 3/6، 8/29، 2/20 و 8/217 بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: زیست توده, کیفیت حلال, کارایی علف کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035911,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سولوای متیاسن and پیر کودسک and سید احمد حسینی},
title = {تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: زیست توده، کیفیت حلال، کارایی علف کش، ED50.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سولوای متیاسن
%A پیر کودسک
%A سید احمد حسینی
%J پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2013

[Download]