پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تأثیر حجم پاشش بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تأثیر حجم سمپاشی در بازدارندگی یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون (Accent®, 75% WG, Dupont) در تیمار علف های هرز سوروف[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) به صورت دو آزمایش دُز- پاسخ در گلخانه ی بخش تحقیقات علف های هرز دانشگاه آروس (دانمارک) در سال 1389 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه حجم سمپاشی 50، 150 و 450 لیتر در هکتار، کیفیت آب در مخزن سمپاش شامل نمک های محلول کلرید کلسیم (0، 01/0، 05/0 و 1/0 مول) و کلرید آهن III (0، 002/0، 01/0 و 05/0 مول)، و هفت دُز نیکوسولفورون 0، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 گرم ماده مؤثره در هکتار به اضافه سورفکتانت غیر یونی (0.2% Contact) با 3 تکرار بودند. سمپاشی نیکوسولفورون در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز انجام شد. دُزی از علف کش که سبب 50% کاهش زیست توده علف هرز می شود (ED50) بر اساس وزن تر و وزن خشک اندام هوایی علف هرز، دو هفته پس از تیمار، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که بیشترین حجم سمپاشی در تمام کیفیت های مختلف آب در مخزن سمپاش، کارایی نیکوسولفورون را در کنترل علف هرز سوروف به طور معنی داری افزایش داد. بر خلاف آن، بهترین کنترل گاوپنبه در کمترین حجم سمپاشی حاصل شد. همچنین، دُزهای ED50 حاصل از وزن خشک اندام هوایی سوروف (درصد شاهد) از میانگین یون های موجود در مخزن سمپاش برای حجم های سمپاشی 50، 150 و 450 لیتر در هکتار به ترتیب معادل 4/13، 9/12 و 5/7 گرم ماده مؤثره در هکتار به دست آمد. مقادیر مذکور برای علف هرز گاوپنبه به ترتیب برابر 9/10، 2/38 و 5/36 گرم ماده مؤثره در هکتار بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: حجم حامل, کیفیت حلال, کارایی علف کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035914,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سولوای متیاسن and پیر کودسک and سید احمد حسینی},
title = {تأثیر حجم پاشش بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: حجم حامل، کیفیت حلال، کارایی علف کش، ED50.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر حجم پاشش بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سولوای متیاسن
%A پیر کودسک
%A سید احمد حسینی
%J پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2013

[Download]