پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دو آزمایش دُز- پاسخ به صورت تأثیر ادجوانت ها بر کارایی علف کش نیکوسولفورون در تیمار علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در حضور یون های محلول در مخزن سمپاش در گلخانه ی بخش تحقیقات علف های هرز دانشگاه آروس (دانمارک) در سال 1389 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ادجوانت ها (Contact 2/0% ؛ سورفکتانت غیریونی، L/ha Renol5/0؛ روغن گیاهی، و بدون ادجوانت)، کیفیت محلول شامل یون های محلول کلرید کلسیم (0، 01/0، 05/0 و 1/0 مول) و کلرید آهن III (0، 002/0، 01/0 و 05/0 مول)، و 7 دُز نیکوسولفورون 0، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 گرم ماده مؤثره در هکتار با 3 تکرار بودند. نیکوسولفورون در مرحله 2 تا 3 برگی علف های هرز با حجم پاشش 200 لیتر در هکتار سمپاشی شد. وزن تر و وزن خشک اندام هوایی علف هرز، 3 هفته پس از تیمار، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که کاربرد ادجوانت ها کارایی نیکوسولفورون را در مقایسه با عدم کاربرد ادجوانت، به طور معنی داری افزایش داد. افزودن ادجوانت ها به مخزن سمپاش در تمام کیفیت های مختلف آب نیز تأثیر مثبت آن ها را در کنترل علف های هرز، به شکل معنی داری نشان داد. بر اساس منحنی های دُز- پاسخ، دُزهای ED90 حاصل از وزن خشک اندام هوایی سوروف (% شاهد) از میانگین یون های موجود در مخزن سمپاش در تیمارهای بدون ادجوانت، Contact و Renol به ترتیب معادل 5/88، 7/28 و 3/26 گرم ماده مؤثره در هکتار به دست آمد. مقادیر ED90 مذکور برای علف هرز گاوپنبه به ترتیب برابر 8/153، 3/36 و 9/50 گرم ماده مؤثره در هکتار بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: روغن گیاهی, سورفکتانت, کیفیت حلال, کارایی علف کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035916,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سولوای متیاسن and پیر کودسک and سید احمد حسینی},
title = {اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: روغن گیاهی، سورفکتانت، کیفیت حلال، کارایی علف کش، ED90.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سولوای متیاسن
%A پیر کودسک
%A سید احمد حسینی
%J پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2013

[Download]