علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (130-138)

عنوان : ( اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت درون شیشه ای توانسته است گیاهان بااهمیت و نادر را به نحو مؤثرتری در مقایسه با روش های سنتی ازدیاد رویشی، تکثیر و حفظ نماید .گونه مهم، در حال انقراض و فراموش شده ای از گیاهان دارویی ایران Apiaceae متعلق به تیره (Levisticum officinale Koch.) انجدان رومی است که دارای خواص متعدد دیورتیک، ضداسپاسم و ضدنفخ می باشد. به منظور دستیابی به ماده گیاهی کافی برای ریزازدیادی و مطالعه اثر روش های مختلف ضدعفونی و سطوح متفاوت سرمادهی بر جوانه زنی بذور در کشت درون شیشه ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل، برای استقرار گیاهچه های استریل از کشت بذر ترتیب داده شد. کاربرد پیش سرمای مرطوب به مدت 3 ماه بیشترین درصد جوانه زنی به میزان 92 درصد و حداکثر سرعت جوانه زنی را در پی داشت. بهترین تیمار ستریلیزاسیون، شستشو با اتانول 70 درصد برای 30 ثانیه، سپس کاربرد هیپوکلریت سدیم 2 درصد به مدت 15 دقیقه و در ادامه 3 بار آبشویی با آب مقطر استریل تعیین شد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, جوانه زنی بذر, کشت درون شیشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035920,
author = {خطیب زاده, راحله and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and فارسی, محمد},
title = {اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {130--138},
numpages = {8},
keywords = {گیاهان دارویی، جوانه زنی بذر، کشت درون شیشه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای
%A خطیب زاده, راحله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A فارسی, محمد
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2013

[Download]