کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی , 2013-08-15

عنوان : ( ساخت نانو سیال MR و مطالعه آزمایشگاهی پارامتر پایداری برای توسعه صنعت خودروسازی )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , هادی معروف , هانی استیری , محمد مهدی اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو سیال هوشمند MR مورد استفاده در این آزمایش از همگن شدن نانو ذرات مگنتیت 1، منگنت 2، روی 3، کبالت 4 و هماتیت 5 در سیال پایه روغن هیدرولیک ده ساخته شده است . یکی از پارامترهای بسیار مهم برای امکان استفاده از این نانو سیال، پارامتر پایداری می باشد. در این مقاله به طرح آزمایشی برای تعیین می ان پایداری نانو سیال و همچنتین راهکارهتایی بترای افت ایش یشتمگیر ایتن پارامتر در آن پرداخته شده اس . هدف اصلی این تحقیق آماده سازی این ستیال بترا ی استتفاده طتوننی متدت در صتنع ختودرو در مصارف صنعتی تا مدت MR سازی می باشد. پس از ساخ و انجام آزمایش مشخص گردید که می توان از نانو سیال هوشمند قابل قبولی استفاده نمود. همچنین با انجام دیگر فرایندها که به صورت پیشنهادی آورده شده اس متی تتوان امکتان استتفاده بترا ی زمان بسیار طوننی تر را فراهم نمود.

کلمات کلیدی

, نانو سیال هوشمند MR , پایداری, مطالعه آزمایشگاهی, صنعت خودروسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035923,
author = {ماموریان, مجتبی and معروف, هادی and استیری, هانی and محمد مهدی اجتهادی},
title = {ساخت نانو سیال MR و مطالعه آزمایشگاهی پارامتر پایداری برای توسعه صنعت خودروسازی},
booktitle = {کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نانو سیال هوشمند MR ، پایداری، مطالعه آزمایشگاهی، صنعت خودروسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت نانو سیال MR و مطالعه آزمایشگاهی پارامتر پایداری برای توسعه صنعت خودروسازی
%A ماموریان, مجتبی
%A معروف, هادی
%A استیری, هانی
%A محمد مهدی اجتهادی
%J کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
%D 2013

[Download]