تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (15), سال (2013-9) , صفحات (25-36)

عنوان : ( بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران )

نویسندگان: سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , شانا وثوق رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش گیاهی مهم ترین راهنمای قضاوت در مورد عوامل بوم شناختی یک منطقه و در حقیقت انعکاس دهنده واکنش های زیستی در برابر شرایط محیطی، روند تکامل گیاهان و شرایط جغرافیایی دوران گذشته است . هدف این پژوهش ، جمع آوری و شناسایی گیاهان آبزی در شرق و غرب مازندران است . بدین منظور ، ابتدا ایستگاه ها ی نمونه برداری شامل مزارع آبی ، آ ب بند ها و ... بر روی نقشه استان مشخص شد ، سپس با مراجعه به محل ، نمونه ها ی گیاهی جمع آوری و برای شناسایی به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر و هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و بر اساس منابع علمی معتبر شناسایی شدند . در مجموع ، 213 گونه گیاهی متعلق به 44 تیره جمع آوری و شناسایی شده است از میان گیاهان جمع آوری شده ، 23 گونه از دو لپه ایها ، 39 گونه از تک لپه ای ها ، 4 گونه از نهانزادان آوندی ، یک گونه از جلبک ها و دو گونه از بریوفیت ها گزارش شد . از نظر پراکنش جغرافیایی ، بیشترین عناصر رویشی این منطقه، به عناصر اروپا -سیبری / مدیترانه ای/ ایرانو -تورانی )سه منطقه ای( اختصاص داشتند، سپس عناصر چند منطقه ای و جهان وطن در مراتب بعدی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, فلو ر یستیک , پراکنش جغرافیایی, گیاهان آبزی , مازندران , وضعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035929,
author = {توکلی ابرندابادی, سمانه and اجتهادی, حمید and طیبه امینی and وثوق رضوی, شانا},
title = {بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2013},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-8906},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {فلو ر یستیک ، پراکنش جغرافیایی، گیاهان آبزی ، مازندران ، وضعیت حفاظتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران
%A توکلی ابرندابادی, سمانه
%A اجتهادی, حمید
%A طیبه امینی
%A وثوق رضوی, شانا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2013

[Download]