ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08

عنوان : ( یک الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی ماهواره های تصویربرداری زمین با قابلیت قطع کارها )

نویسندگان: سعید حسین آبادی , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به مطالعه زمانبندی ماهواره های تصویربرداری زمین جهت تصویربرداری از تصاویر مناطق مورد درخواست از سطح زمین می پردازیم. این زمانبندی شامل تعیین بازه های زمانی گرفتن تصویر و همچنین بازه های زمانی ارسال تصاویر به ایستگاه های زمینی می باشد. در این تحقیق، برای اولین بار قطع تصویربرداری به منظور جلوگیری از تکرار و همپوشانی تصاویر توسط ماهواره ها و متغیر بودن پهنای نوارهای تصویر برداری در نظر گرفته شده است. با توجه به ارزش هر تصویر، ما با ارائه یک الگوریتم ژنتیک در پی یافتن جواب هایی با بیشترین میزان سود هستیم.

کلمات کلیدی

, زمانبندی, ماهواره های تصویربرداری , قطع تصویربرداری در حین کار, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035947,
author = {حسین آبادی, سعید and رنجبر, محمد},
title = {یک الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی ماهواره های تصویربرداری زمین با قابلیت قطع کارها},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمانبندی، ماهواره های تصویربرداری ، قطع تصویربرداری در حین کار، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی ماهواره های تصویربرداری زمین با قابلیت قطع کارها
%A حسین آبادی, سعید
%A رنجبر, محمد
%J ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2013

[Download]