پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) )

نویسندگان: مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و درجه سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت آزمایشی صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل محتوای نیتروژن خاک (18، 50، 90، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، مقادیر کاربرد علف کش گلیفوسیت (صفر، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 درصد مقدار کاربرد توصیه شده)، ( 3 لیتر در هکتار) و سختی آب (0 ،100، 300، 600 و 1200 پی پی ام کربنات کلسیم) بودند. سم پاشی در مرحله 8 تا10 برگی تاج خروس انجام شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش، محتوای نیتروژن خاک و سختی آب تاثیر معنی داری ( P≤0.01) در رشد و بقای تاج خروس داشت. افزایش سختی آب مقدار ED50 گلیفوسیت را افزایش و کنترل تاج خروس را کاهش داد. کمترین (906 گرم ماده موثره در هکتار) و بیشترین (1606 گرم ماده موثره در هکتار) ED50 گلیفوسیت به بترتیب در صفر و 1200 قسمت در میلیون کربنات کلسیم آب حاصل شد. افزایش نیتروژن خاک کارایی گلیفوسیت در کنترل تاج خروس را بهبود بخشید بطوریکه با افزایش محتوای نیتروژن خاک از 18 به 300 میلی گرم در کیلو گرم خاک مقدار ED50 گلیفوسیت از 2/1745 به 49/896 کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, زیست توده, کیفیت آب, کربنات کلسیم, علف کش, محتوای نیتروژن خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035958,
author = {آزاد, مسعود and ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیست توده، کیفیت آب، کربنات کلسیم، علف کش، محتوای نیتروژن خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)
%A آزاد, مسعود
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]