پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک )

نویسندگان: مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و درجه سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت آزمایشی در بهار سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل محتوی نیتروژن خاک در پنج سطح (صفر، 50، 90، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، مقادیر کاربرد علف کش گلیفوسیت در هفت سطح (صفر، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 درصد مقدار کاربرد توصیه شده (5 لیتر در هکتار علف کش گلیفوسیت برای سلمه تره)) و درجه سختی آب در پنج سطح (صفر ،100، 300، 600 و 1200 پی پی ام کربنات کلسیم) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 8 تا10 برگی سلمه تره انجام شد و 30 روز بعد از پاشش درصد بقاء و وزن خشک آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش، محتوای نیتروژن خاک و سختی آب تاثیر معنی داری ( P≤0.01) در رشد و بقای سلمه تره داشتند. با افزایش مقدار کاربرد گلیفوسیت در آب خالص رشد و بقای سلمه تره بطور معنی داری کاهش یافت (P≤0.01). افزایش سختی آب مقدار ED50 گلیفوسیت را افزایش و کنترل سلمه تره را کاهش داد. کمترین (17/1453 گرم ماده موثره در هکتار) و بیشترین (45/3424 گرم ماده موثره در هکتار) ED50 گلیفوسیت برای زیست توده به بترتیب در کاربرد گلیفوسیت در صفر و 1200 قسمت در میلیون کربنات کلسیم آب حاصل شد. افزایش نیتروژن خاک کارایی گلیفوسیت در کنترل سلمه تره را بهبود بخشید به طوریکه مقدار ED50 گلیفوسیت برای زیست توده با افزایش محتوای نیتروژن خاک از 18 به 300 میلی گرم در کیلو گرم خاک از 03/3217 به 58/1612 (گرم ماده موثره در هکتار) کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, زیست توده, سختی آب, علف کش, کربنات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035959,
author = {آزاد, مسعود and ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیست توده، سختی آب، علف کش، کربنات کلسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک
%A آزاد, مسعود
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]