اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم، شرق کپه داغ با نگرشی بر برخاستگاه (سنگ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی دیرینه) )

نویسندگان: طیبه گُل افشانی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شوریجه (کرتاسه زیرین) از تناوب ماسه سنگ، شیل و میان لایه های کربناته تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم، شرق حوضه رسوبی کپه داغ به منظور تفسیر برخاستگاه (سنگ منشأ، تکتونیک قدیمه و هوازدگی در ناحیه منشأ) است. نسبت های Al2O3/TiO2بیانگر سنگ منشأ حدواسط تا اسیدی برای این شیل هاست. میزان بالای SiO2 و نسبت-هایK2O/Na2O بالای نمونه های شیلی بیانگر مشتق شدن آنها از حاشیه قاره ای غیر فعال است. در دیاگرام سه تاییA-CN-K، نمونه های شیلی سازند شوریجه با یک روند خطی از خطA-CN به سمت ایلیت و موازی خط A-K گسترش یافته که نشان دهنده هوازدگی متوسط تا نسبتاً بالایی در ناحیه منشأ است.

کلمات کلیدی

, برخاستگاه, ژئوشیمی, سازند شوریجه, کپه داغ, ناحیه منشأ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035967,
author = {گُل افشانی, طیبه and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم، شرق کپه داغ با نگرشی بر برخاستگاه (سنگ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی دیرینه)},
booktitle = {اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران},
year = {2013},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {برخاستگاه، ژئوشیمی، سازند شوریجه، کپه داغ، ناحیه منشأ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم، شرق کپه داغ با نگرشی بر برخاستگاه (سنگ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی دیرینه)
%A گُل افشانی, طیبه
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران
%D 2013

[Download]