توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم , 2013-02-26

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک )

نویسندگان: سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی است. خاک های آهکیی کشیور میا بیا یابلییت دسترسی فسفر کم کشاورزان را مخصوصاً به استفاده بیش از حد کودهای فسفر ترغیب میی کنید کیه عواییب و میامیدهای زیان یار زیادی را برای محیط زیست به دن ال خواهد داشت. برای غل ه بر چنین شرایطی گیاهان معمولاً تراوش ترکی اتی از ریشیه از مملیه اگزالیک اسید را افزایش می دهند. در همین راستا به تقلید از گیاهان و با هدف کاهش کاربرد کیود فسیفر مصیرفی در خیاک چهیار تیمار کودی مرکب از کود فسفر و اگزالیک اسید از لحاظ عملکرد و محتوای فسفر با تیماری که تمام نیاز گیاه از طریق کود تیممین شده بود مقایسه شد. چیدمان ترکیب های کودی به شکلی بود که در آن ها میزان کود فسفر مصرفی رو به کاهش بود و بیه میای آن مصرف اگزالیک اسید افزایش داشت. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که کاهش کود فسفر در خاک و در عیو همیراه کیردن آن بیا اگزالیک اسید نه تنها به عملکرد گیاه لطمه ای نمی زند بلکه می تواند به افزایش بهره وری فسفر از خاک نیز کمک کند.

کلمات کلیدی

, اگزالیک اسید, کود فسفر, محیط زیست, آلودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035968,
author = {دبستانی رضوی, سیما and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک},
booktitle = {توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اگزالیک اسید، کود فسفر، محیط زیست، آلودگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک
%A دبستانی رضوی, سیما
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
%D 2013

[Download]