ششمین همایش یافته های پزوهشی کشاورزی , 2013-05-15

عنوان : ( اثر نیترات و زمان برداشت بر عملکرد و غلظت عناصر آهن،روی و مس در گیاه کاهو با استفاده از کشت هیدروپونیک )

نویسندگان: زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ محیطزیست و دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی، بهعنوان یکی از مباحث اصلی در برنامهی کشورهای مختلف جهان از جمله ایران قرار گرفتهاست امروزه یکی از شایعترین ناهنجاریها و بحرانهای زیست محیطی، کاربرد بیرویهی کودهای نیتروژن (عمدتاً به فرم نیترات) است که تداوم آن علاوه بر خسارت- های مالی، آلودگی آبهای زیرزمینی و مسمومیت نیترات در گیاه خطرات جدی را در رابطه با تشدید عدم تعادل عناصرغذایی در محیط رشد ریشه و در اندامهای گیاهی به وجود آورده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محلولغذایی هوگلند و آرنون با هدف بررسی اثر سطوح مختلف نیترات ( 0,01 و 0,02 مول بر لیتر)در محیط هیدروپونیک در دو زمان برداشت ( 29 و 46 روز بعد ازاستقرار) بر عملکرد و جذب عناصر کم مصرف آهن، روی و مس در گیاه کاهو انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح نیترات در هر دو زمان برداشت وزنخشک اندامهوایی و غلظت عناصر آهن و مس به طور معنی- داری کاهش یافت در حالیکه در مورد عنصر روی این تأثیر افزایشی بوده است. در هر یک از سطوح نیترات با گذشت زمان، اگرچه غلظت آهن و مس کاهش یافته است اما در غلظت زیاد نیترات شدت کاهش بیشتر بوده است. نتایج این آزمایش نشان میدهد که بیشترین میزان جذب عناصر آهن و مس توسط گیاه در اوایل رشد انجام میشود بنابراین به نظر میرسد که تأثیر منفی غلظت زیاد نیترات بر تغذیهی گیاه در این دوره از رشد بیشتر است.

کلمات کلیدی

, انباشت نیترات, عناصر کممصرف, کشاورزی پایدار, کشت هیدروپونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035969,
author = {قشلاقی, زهرا and خراسانی, رضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثر نیترات و زمان برداشت بر عملکرد و غلظت عناصر آهن،روی و مس در گیاه کاهو با استفاده از کشت هیدروپونیک},
booktitle = {ششمین همایش یافته های پزوهشی کشاورزی},
year = {2013},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {انباشت نیترات-عناصر کممصرف-کشاورزی پایدار-کشت هیدروپونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نیترات و زمان برداشت بر عملکرد و غلظت عناصر آهن،روی و مس در گیاه کاهو با استفاده از کشت هیدروپونیک
%A قشلاقی, زهرا
%A خراسانی, رضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J ششمین همایش یافته های پزوهشی کشاورزی
%D 2013

[Download]