اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی )

نویسندگان: ندا احمدی حکمتی کار , رضا خراسانی , حجت امامی , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی، یکی از عوامل اقلیمی مهم و موثر بر کاهش تولید محصولات کشاورزی در دنیا بهویژه، در کشور ما ایران بهدلیل قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشک میباشد. از آنجایکه تنش خشکی میتواند موجب تغییر در میزان جذب مواد غذایی در خاک گردد، لزوم مطالعه در زمینه تغذیه گیاه و افزایش عملکرد تولید محصولات زراعی در شرایط تنش خشکی امری ضروری است. در این پژوهش که به صورت گلدانی در یک طرح کاملا تصادفی در خاکی با فسفر قابلاستفاده کم برسروی دو گیاه ذرت و جو، تحت اعمال سه تیمار رطوبتی، دو تیمار فسفر و دو زمان برداشت انجام شد، تأثیر تنش رطوبتی بر روی جذب عنصر غذایی فسفر و عملکرد رویشی نسبی و جریان بهدرون فسفر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با اعمال تنش رطوبتی، میزان جذب عنصر غذایی فسفر کاهش می یابد بنابراین علاوه بر نقش کاهش رطوبت در کم شدن عملکرد، اختلال در جذب عنصر غذایی فسفر هم موجب تشدیدکاهش عملکرد در شرایط تنش رطوبتی در هر دو گیاه ذرت و جو گردید همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سطح فسفر از 5 میلیگرم بر کیلوگرم به 30 میلیگرم بر کیلوگرم ،حتی در شرایط تنش رطوبتی شدید بهویژه در مورد گیاه ذرت، عملکرد رویشی نسبی و جریان به درون فسفر یا اینفلاکس فسفر بهطور معنیداری افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, تنش رطوبتی, جریان به درون فسفر یا اینفلاکس فسفر, ذرت , جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035970,
author = {احمدی حکمتی کار, ندا and خراسانی, رضا and امامی, حجت and گنجعلی, علی},
title = {مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش رطوبتی، جریان به درون فسفر یا اینفلاکس فسفر، ذرت ،جو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی
%A احمدی حکمتی کار, ندا
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی
%D 2013

[Download]