فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت , 2013-06-30

عنوان : ( موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , حسین کارشکی , مرتضی پردل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد ث ه ظٌ ضَ ثطضسی ه اَ غً ضا جّطز بّی وبضثطز فب اٍ زض هساضس اثتسایی ، پژ صٍّ ت غَیفی پیوبیطی حبضط ثب وً - آهبضی ضبهل 231 فًط اظ هؼلوبى،وبضض بٌسبى هسیطاى هساضس اثتسایی سغح ض طْستبى گ بٌثبز اظ عطیک ا تًربة تػبزفی سبز ا دًبم گطفت است. اثعاض ثىبض ضفتِ پطسط بٌه هحمک سبذت هی ثبضس و ثطای ثطضسی ض اٍیی پبیبیی آى اظ ض اٍیی 0 ثب تدعی تحلیل پطسط بٌه اظ عطیک آهبض ت غَیفی است جٌبعی زض هحیظ / هحت اَ آلفبی وطا جًبخ ثب تًید آظه ىَ 90 SPSS استفبز ضس است.زاز بّ یًع ثب استفبز اظ آظه ىَ بّی آهبضی t ته وً اًَِی فطیسهی تحلیل ضس است.ه اَ غً ) ثطضسی ضس ػجبضت سّت سٌ اظ: 1( هطىلات هسبئل هطث طَ ث ضا جّطز بّی فب اٍ 2( هطىلات ظیطسبذتی 3 هطىلات سبذتبضی 4( هسبئل ه اَ غً فط گٌّی 5( هطىلات آه ظَضی ه بْضتی وبضثطاى. و اظ ظًط پبسد ز سٌّگبى، ه وْتطیی هب غً زض استمطاض فب اٍ، هطىلات آه ظَضی ه بْضتی وبضثطاى هیثبضس. وّچ یٌی ضا جّطز بّی ثطضسی ضس ػجبضت سٌ اظ: 1( ض بٌسبیی پط ضٍش ت اَ وً سٌی ترػػی وبضثطاى 2( فط گٌّ سبظی غحیح 3( ایدبز سبظ وٍبض لب یًًَ ه بٌست 4( فطا نّ وً زَى ظیطسبذت بْی ه بٌست. و زض ایی ثیی فط گٌّ سبظی غحیح ثؼ اٌَى ه وْتطیی ضا جّطز ا تًربة ضس است.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات, تعلم و تربیت, معلمان و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035972,
author = {حسین مومنی مهموئی and کارشکی, حسین and مرتضی پردل},
title = {موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد},
booktitle = {فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعلم و تربیت، معلمان و مربیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد
%A حسین مومنی مهموئی
%A کارشکی, حسین
%A مرتضی پردل
%J فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت
%D 2013

[Download]