آب و خاک, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (257-265)

عنوان : ( تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت )

نویسندگان: سپیده سعیدی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه زیستی نرمال - هگزادکان به وسیله باکتری ها به عنوان یکی از روش های مهم زیست پالایی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تجزیه زیستی نرمال - هگزادکان با سطح آلودگی 2500 میلی گرم بر کیلوگرم بوسیله باکتری های سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)، پوتیدا (Pseudomonas putida) و باکتری های بومی مناطق آلوده در حضور منبع غذایی N:P:K (شامل سه نوع کود اوره با 46% نیتروژن، فسفات آمونیوم با 21% نیتروژن و 46% فسفر و سولفات پتاسیم با 40% پتاسیم) در شرایط آزمایشگاهی بوده است. آزمایش به صورت طرح آماری فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی (چند مشاهده ای) با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش سطح باکتری (سودوموناس آئروژینوزا (PA) و پوتیدا (PP)، سه جدایه از مناطق آلوده اهواز (IA)، سرخس (IS) و تهران (IT) و بدون باکتری)، دو سطح کود شیمیایی (صفر و دو تن در هکتار) دو محیط خاکی (استریل (SS) و غیراستریل (NS)) و دو بازه زمانی (30 و 60 روز) بود. سپس در نمونه های مورد مطالعه میزان کربن آلی کل (TOC) خاک بعنوان شاخص تجزیه نرمال - هگزادکان اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که تجزیه نرمال - هگزادکان در خاک‌های غیراستریل بیشتر از خاک های استریل بود. بیشترین میزان تجزیه نرمال - هگزادکان توسط جدایه سرخس صورت گرفت و میزان تجزیه توسط این جدایه در حضور ماده غذایی به 45% رسید در حالیکه میزان تجزیه در عدم حضور ماده غذایی کمتر بود (تقریباً یک سوم). بررسی ها نشان داد که با افزایش زمان، میزان تجزیه نرمال - هگزادکان در بین جدایه های باکتری افزایش معنی داری داشت. میزان تجزیه نرمال - هگزادکان در حضور تیمار کودی NPK پس از 60 روز، 4 برابر تیمار بدون کود بود.

کلمات کلیدی

, باکتری های سودوموناس, تجزیه زیستی, نرمال هگزادکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035978,
author = {سعیدی, سپیده and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {257--265},
numpages = {8},
keywords = {باکتری های سودوموناس، تجزیه زیستی، نرمال هگزادکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت
%A سعیدی, سپیده
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]