آب و خاک, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (351-362)

عنوان : ( بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش زیستی یک فرایند مهم است که بر بسیاری از ویژگی‌های کانی‌های آهن‌دار و چرخه بیوژئوشیمیایی آهن در اکوسیستم‌های طبیعی تأثیر دارد. اکسی‌هیدروکسیدها و فیلوسیلیکاتهای آهن‌دار دو منبع عمده آهن در خاکها، سنگها و ته‌نشستها بوده که توانایی کاهش زیستی را در طول زمان دارا می‌باشند. در این مطالعه به بررسی و مقایسه فرایند کاهش زیستی در دو منبع عمده آهن (اکسیدها و فیلوسیلیکاتها) در حضور باکتری Shewanella sp. پرداخته شد. به این منظور آزمایشی با شانزده تیمار شامل کاهش زیستی گئوتیت، هماتیت و دو نوع نانترونیت با و بدون ناقل الکترون (AQS) و تیمارهای شاهد (شامل تیمارهای فوق بدون باکتری) با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاهش زیستی در حضور AQS در کانی‌های گئوتیت، هماتیت و دو نوع نانترونیت افزایش یافت. درصد کاهش زیستی در حضور AQS به ترتیب در (NAu-2)، (NAu-1)، هماتیت و گئوتیت به 21، 9، 3 و 7/8 درصد رسید. این نتایج حاکی از آن بود که زمانی‌که اکسیدهای آهن (گئوتیت و هماتیت) و سیلیکاتهای آهن‌دار شکل غالب آهن فریک قابل دسترس در خاکها و ته‌نشستهای زیرسطحی هستند، باکتری Shewanella sp. قادر به بقاء و تولید مقادیر چشمگیری از آهن دو می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که در شرایط یکسان کاهش زیستی (غلظت گیرنده و دهنده الکترون و تعداد مساوی سلول باکتری) اندازه و سطح ویژه کانی نقش کلیدی در راندمان کاهش زیستی بازی می‌کنند.

کلمات کلیدی

, کاهش زیستی, آهن دو, Shewanella sp.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035979,
author = {قربان زاده, نسرین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and کریمی, علیرضا},
title = {بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {351--362},
numpages = {11},
keywords = {کاهش زیستی، آهن دو، Shewanella sp.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت
%A قربان زاده, نسرین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A کریمی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]