اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله جاری اثر Wolbachia با بررسی تنوع ژنتیکی زنبور تریکوگراما روی ژنتیک جمعیت زنبور بررسی شد. یک ژن میتوکندیایی و یک ژن هسته انتخاب گردید و میزان تغییرات این دو ناحیه در جمعیت های آلوده و غیر آلوده برخی مناطق کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, Wolbachia, Trichogramma, mtDNA,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035981,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد},
title = {اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان},
booktitle = {اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Wolbachia; Trichogramma; mtDNA; diversity},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%J اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]