اندیشه دینی, دوره (12), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (81-106)

عنوان : ( بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از فقر موجودات ممکن، در هر دو حوزه فلسفه و عرفان، سخن بسیار است. در میان مکاتب فلسفی، حکمت متعالیه قرابت بیشتری با عرفان اسلامی دارد و فقری که در این دو حوزه تعریف و تبیین می شود بسیار به یک دیگر نزدیک اند. در حکمت متعالیه، بر پیشانی موجودات ممکن داغ فقر و هلاکت ذاتی خورده است، به گونه ای که عین ربط به علت خویش اند و از خود هیچ ندارند، بلکه به تعبیر دقیق تر، خودی ندارند. در عرفان نیز جز الف قامت یار چیزی دیگر در عالم هستی هویدا نیست و آنچه از کثرت ها در سرای وجود دیده می شود از یک سو عین فقر و روسیاهی و از سوی دیگر، وجوه و شوونات ذات حق است. در این نوشتار، به مقایسه معنا و مفهوم فقر در حکمت متعالیه و عرفان می پردازیم تا در هر دو حوزه، با بیان تفاوت ها و شباهت ها، حقیقت آن سوی این روسیاهی را به تحقیق بنشینیم.

کلمات کلیدی

, فقر, حکمت متعالیه, عرفان, سواد الوجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035983,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فرضعلی, فاطمه},
title = {بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-6123},
pages = {81--106},
numpages = {25},
keywords = {فقر، حکمت متعالیه، عرفان، سواد الوجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فرضعلی, فاطمه
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2013

[Download]