پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان )

نویسندگان: ال ناز ابراهیمیان , سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان بر تراکم نسبی، زیست توده و جمعیت علف های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار تیمار مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا و یک ردیف زنیان (1:1)، دو ردیف لوبیا و دو ردیف زنیان (2:2)، سه ردیف لوبیا و سه ردیف زنیان (3:3)، چهار ردیف لوبیا و چهار ردیف زنیان (4:4)) و کشت خالص هر دو گونه بود. نمونه برداری از علف های هرز در سه مرحلة ابتدا، اواسط و انتهای فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین دامنة فراوانی نسبی علف های هرز در مرحله اول، دوم و سوم نمونه برداری به ترتیب برای سلمه تره (00/40-33/8 درصد)، خاکشیر تلخ (00/25-90/12 درصد) و مرغ (00/40-69/7 درصد) مشاهده شد. بیشترین و کمترین تعداد گونه علف هرز در مراحل مختلف نمونه برداری به ترتیب در کشت خالص لوبیا و الگوی 2:2 بدست آمد. کمترین وزن خشک علف های هرز در مرحله اول، دوم و سوم نمونه برداری در الگوی دو ردیفی (به ترتیب برابر با 5/15، 1/52 و 5/33 گرم در متر مربع) و بیشترین میزان در کشت خالص لوبیا (به ترتیب برابر با 8/82، 2/152 و 2/112 گرم در مترمربع) بدست آمد. بنظر می رسد که کشت مخلوط با افزایش تنوع و همچنین خاصیت آللوپاتی زنیان بعنوان گیاه دارویی، باعث کاهش تعداد و تراکم علف های هرز در مقایسه با کشت خالص شده است.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, تنوّع, فراوانی نسبی, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035986,
author = {ابراهیمیان, ال ناز and خرم دل, سرور and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتی، تنوّع، فراوانی نسبی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان
%A ابراهیمیان, ال ناز
%A خرم دل, سرور
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]