پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه شوید تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت پاییزه )

نویسندگان: المیرا محمدوند , سرور خرم دل , مهدی مکمل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت اول دی، اول بهمن، اول اسفند و اول فروردین بودند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در سه مرحله رشدی شوید شامل رشد فشرده، شا خه دهی و قبل از برداشت با کوادراتی به ابعاد 75×75 سانتی متر مربع انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تراکم و زیست توده علف های هرز در هر سه مرحله نمونه برداری و عملکرد دانه شوید معنی دار (01/0p≤) بود. با تأخیر در کاشت تراکم و زیست توده علف های هرز در هر سه مرحله نمونه برداری کاهش یافت. تاریخ کاشت اول در مقایسه با تاریخ چهارم باعث افزایش 170 و 110 درصدی به ترتیب برای عملکرد بیولوژیکی و دانه شوید شد. بدین ترتیب، چنین، بنظر می رسد که کاشت زودهنگام با افزایش دوره بهره برداری از عوامل محیطی تحت تأثیر استقرار بهتر بوته ها علاوه بر کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز، باعث بهبود رشد و عملکرد شده است.

کلمات کلیدی

, رقابت, کشاورزی ارگانیک, کنترل علف هرز, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035987,
author = {المیرا محمدوند and خرم دل, سرور and مکمل, مهدی},
title = {ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه شوید تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت پاییزه},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رقابت، کشاورزی ارگانیک، کنترل علف هرز، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه شوید تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت پاییزه
%A المیرا محمدوند
%A خرم دل, سرور
%A مکمل, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]