پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی جمعیت، تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه زعفران تحت تأثیر کاربرد بقایای گیاهی )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , المیرا محمدوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر بقایای گیاهی بر مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. تیمارها شامل بقایای سه گیاه آفتابگردان، جو و سیر و شاهد بود. بقایای گیاهی به میزان 5000 کیلوگرم در هکتار همزمان با آماده سازی زمین به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک و تراکم علف های هرز معنی دار بود. مصرف بقایای آفتابگردان، جو و سیر وزن خشک علف های هرز پهن برگ را نسبت به شاهد به ترتیب 79، 91 و 80 درصد کاهش داد؛ در حالیکه میزان این کاهش برای علف های هرز باریک برگ به ترتیب برابر با 78، 87 و 82 درصد بود. کاربرد بقایای این گیاهان کاهش به ترتیب 60، 87 و 76 درصدی تراکم علف های هرز باریک برگ و کاهش به ترتیب 70، 87 و 80 درصدی تراکم گونه های پهن برگ را نسبت به شاهد موجب گردید. بیشترین و کمترین عملکرد کلاله به ترتیب با 2/314 و 5/187 گرم بر هکتار برای جو و شاهد مشاهده شد. خاصیت دگرآسیبی بقایای گیاهی باعث کاهش تراکم و به تبع آن زیست توده علف های هرز شد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, کشاورزی پایدار, مدیریت علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035988,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and المیرا محمدوند},
title = {ارزیابی جمعیت، تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه زعفران تحت تأثیر کاربرد بقایای گیاهی},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتی، کشاورزی پایدار، مدیریت علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جمعیت، تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه زعفران تحت تأثیر کاربرد بقایای گیاهی
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A المیرا محمدوند
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]