پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد )

نویسندگان: سرور خرم دل , فاطمه ذاکرتولائی , لیدا فکرت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف مطالعه تأثیر مدیریت علف های هرز بر اساس مرحله رشدی شوید بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سه مرحله رشدی شوید شامل ظهور برگ حقیقی، شاخه دهی و تشکیل چتر به عنوان مراحل بحرانی رشد برای کنترل علف هرز در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشدی شوید بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد بیولوژیکی و دانه شوید معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین تراکم و زیست توده علف های هرز به ترتیب با 3/51 بوته در متر مربع و 2/198 گرم بر متر مربع برای مرحله شاخه دهی شوید مشاهده شد. کنترل علف های هرز در مرحله شاخه دهی شوید نسبت به مرحله ظهور برگ حقیقی و تشکیل چتر باعث بهبود بیش از 100 درصدی عملکرد بیولوژیکی و دانه شوید شد. بطور کلی نتایج نشان داد که مرحله شاخه دهی یکی از مراحل بحرانی شوید نسبت به علف های هرز می باشد و کنترل آنها می تواند بدلیل کاهش هزینه های تولید و همچنین جلوگیری از مصرف سموم شیمیایی موجب حفظ محیط زیست و بهبود عملکرد گردد.

کلمات کلیدی

, رقابت, کشاورزی اکولوژیک, گیاهان دارویی, مرحله بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035990,
author = {خرم دل, سرور and ذاکرتولائی, فاطمه and فکرت, لیدا},
title = {مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رقابت، کشاورزی اکولوژیک، گیاهان دارویی، مرحله بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد
%A خرم دل, سرور
%A ذاکرتولائی, فاطمه
%A فکرت, لیدا
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]