پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز و عملکرد در کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا )

نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی , سرور خرم دل , مهدی مکمل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش بمنظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل سه الگوی کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زیره سبز (یک ردیفی، دو ردیفی و سه ردیفی) و کشت خالص دو گیاه بود. نمونه برداری از علف های هرز در دو مرحلة ابتدا و اواسط فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا بر تراکم، وزن خشک و شاخص شانون علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری و عملکرد دانه معنی دار (01/0p≤) بود. بطوریکه در مرحله اول و دوم نمونه-برداری کمترین تراکم علف های هرز در الگوی 2:2 به ترتیب با 1/21 و 1/11 بوته در متر مربع و بیشترین تراکم در کشت خالص لوبیا به ترتیب با 7/108 و 9/59 بوته در متر مربع مشاهده شد. بالاترین عملکرد دانه لوبیا و زیره سبز در بین الگوهای کشت مخلوط ردیفی در الگوی 2:2 به ترتیب برابر با 5/3 تن در هکتار و 1/58 گرم بر متر مربع حاصل گردید. بطور کلی، افزایش تنوّع گیاهی با کاهش فضاهای خالی، موجب کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز عملکرد گردید.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص تنوع, گیاه دارویی, مدیریت پایدار علف های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035991,
author = {آسیه سیاهمرگویی and خرم دل, سرور and مکمل, مهدی},
title = {ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز و عملکرد در کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص تنوع، گیاه دارویی، مدیریت پایدار علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز و عملکرد در کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا
%A آسیه سیاهمرگویی
%A خرم دل, سرور
%A مکمل, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]