پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد )

نویسندگان: سارا بخشائی , سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی و مقایسه شاخص شانون، تراکم علف های هرز و عملکرد تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی دو گونه زنیان و شنبلیله، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390، اجرا شد. تیمارها شامل سه الگوی کشت مخلوط ردیفی زنیان و شنبلیله (یک ردیفی (1:1)، دو ردیفی (2:2) و سه ردیفی (3:3)) و کشت خالص هر دو گیاه بود. نتایج نشان داد که کمترین تراکم علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در هر دو مرحله نمونه برداری برای الگوی 2:2 و بیشترین تراکم برای کشت خالص شنبلیله مشاهده شد. بیشترین عملکرد زنیان و شنبلیله در بین الگوهای کشت ردیفی به ترتیب با 9/0 و 5/33 گرم بر متر مربع برای الگوی 2:2 در حاصل گردید. دامنه شاخص تنوع شانون علف های هرز در الگوهای مخلوط برای مرحله اول 89/0-22/0 و برای مرحله دوم 73/0-18/0 بدست آمد. بیشترین نسبت برابری زمین برای الگوی 2:2 با 3/1 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, شاخص تنوع زیستی, شاخص شانون, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035992,
author = {بخشائی, سارا and خرم دل, سرور and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص تنوع زیستی، شاخص شانون، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد
%A بخشائی, سارا
%A خرم دل, سرور
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]