پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران )

نویسندگان: جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , محبوبه عبدالهی مایوان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی اثر تعدادی از گونه های پوششی بعنوان راهکاری در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار بر جمعیت علف های هرز و سرعت ظهور گل و برگ و عملکرد اقتصادی زعفران در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی دو سال زراعی 90-1388 اجرا شد. تیمارها شش گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای، خلر، شبدر ایرانی، جو، منداب، چاودار و شاهد بود. نتایج نشان داد که اثر گیاهان مختلف پوششی بر زیست توده و تراکم علف های هرز باریک برگ و پهن برگ، سرعت ظهور برگ و گل و عملکرد اقتصادی زعفران معنی دار بود. بالاترین عملکرد اقتصادی با 1/1010 گرم بر متر مربع برای ماشک گل خوشه ای و کمترین میزان با 5/187 گرم بر متر مربع برای شاهد بدست آمد. کاشت گیاهان پوششی با تأثیر منفی بر جوانه زنی، رشد و استقرار علف های هرز، باعث بهبود رشد و عملکرد زعفران شده است.

کلمات کلیدی

, بقولات, عملکرد کلاله, گیاه نقدینه, مواد دگرآسیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035993,
author = {شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and فکرت, لیدا and عبدالهی مایوان, محبوبه},
title = {اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بقولات، عملکرد کلاله، گیاه نقدینه، مواد دگرآسیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A فکرت, لیدا
%A عبدالهی مایوان, محبوبه
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]