پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , آسیه سیاهمرگویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اولیه اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص شانون علف های هرز، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 88-1387 و 89-1388 انجام شد. تیمارها شامل دو نظام کم نهاده بر پایة مصرف کود دامی و کمپوست، یک نظام متوسط نهاده و یک نظام پرنهاده بودند که بر اساس نوع نهاده های خارجی و عملیات بکار گرفته شده مدنظر قرار گرفتند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در اواسط فصل رشد ذرت انجام شد. اثر مدیریت نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و وزن خشک، تراکم و شاخص علف های هرز معنی دار بود. بیشترین و کمترین تولید خالص اولیة اندام های هوایی ذرت به ترتیب برای نظام های زراعی پرنهاده و کم نهاده بر پایة مصرف کمپوست مشاهده شد. از طرف دیگر، بالاترین تولید خالص اولیة اندام های زیرزمینی برای نظام کم نهاده مبتنی بر مصرف کود دامی (7/228 گرم کربن بر متر مربع در سال) و کمترین میزان آن برای نظام پرنهاده (6/85 گرم کربن بر متر مربع در سال) حاصل شد. اعمال مدیریت متوسط نهاده و کم نهاده بر پایه مصرف کود دامی و کمپوست باعث بهبود بیش از 100 درصدی شاخص تنوع شانون در مقایسه با نظام پرنهاده شد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص شانون, مدیریت علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035994,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا and آسیه سیاهمرگویی},
title = {اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص شانون، مدیریت علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%A آسیه سیاهمرگویی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]