مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (4), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (1-20)

عنوان : ( نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت )

نویسندگان: اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری الکترونیکی از موضوعات مهم محیط‌های آموزشی معاصر است و بررسی عوامل موثر بر استفاده و تداوم استفاده از آن نیز همواره مورد توجه محققین این حوزه بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل مؤثر در تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، در بین دانشجویان دوره‌های مجازی با استفاده از یک مدل علّی است. پسازتهیهابزارهای اندازه‌گیری و تعیین روایی و پایایی آن، از بین جامعه آماری دانشجویان دوره‌های مجازی دانشگاه علوم حدیث شهر مشهد، نمونه ای به حجم 218 نفر، پرسشنامه‌هایمربوطهراتکمیلکردند. داده‌های جمع‌‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج اجرای همبستگیپیرسوننشانداد که تمام متغیر‌های مشاهده شده‌ی الگو شامل مولفه‌های نیاز‌های خود‌تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، دو به دو با هم همبستگی دارند. با اجرای الگوی تحلیل مسیر برای آزمون رابطه‌ی نیاز‌های خود‌تعیین‌گری(خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه‌ی درونی و همچنین رابطه‌ی بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده)و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. کلیه ضرایب مسیر نیز بالاو به لحاظ آماری معنادار بودند.

کلمات کلیدی

علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی؛ نیازهای خودتعیین‌گری؛ کیفیت اطلاعات؛ قابلیت کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035995,
author = {خوارزمی, اکرم and کارشکی, حسین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت},
journal = {مطالعات آموزش و یادگیری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-5075},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی؛ نیازهای خودتعیین‌گری؛ کیفیت اطلاعات؛ قابلیت کاربرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت
%A خوارزمی, اکرم
%A کارشکی, حسین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مطالعات آموزش و یادگیری
%@ 2228-5075
%D 2013

[Download]