پژوهش های برنامه درسی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (73-100)

عنوان : ( جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) )

نویسندگان: زهرا حسین پناه طرقی , محمود سعیدی رضوانی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی نگرش دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور به درس دین وزندگی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور تشکیل داده اند که از هر دو جنس و در رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل مشغول بوده اند. در این پژوهش ، 327 نفربه عنوان نمونه وبا استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ای انتخاب شده و داده ها از طریق سه پرسشنامه نگرش سنج(ناظر بر سه مقوله)، نگرش سنج به معلم و مقیاس هویت دینی به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که نگرشِ دانش آموزان نسبت به هر یک از سه مؤلفة جذابیت، اهمیت و فهم، نسبتاً مطلوب - و نه رضایتبخش- بوده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمونt ، بین پسران و دختران در مؤلفه های جذابیت و فهم تفاوت معنادار وجود داشت و نظر دختران منفی تر بود؛ به گونه ای که آنان نگرش نسبتاً نامطلوبی به درس دین وزندگی داشتند ولی در مؤلفه اهمیت،تفاوت معناداری در نگرش دانش آموزان بر حسب جنسیت وجود نداشت.نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که نگرش دانش آموزان منطقه برخوردار نسبت به نیمه برخوردار و غیر برخوردار در مؤلفه جذابیت، به طور معناداری منفی تر یعنی نسبتاً نامطلوب بود ولی در مؤلفه فهم،دانش آموزان منطقه غیر برخوردار، نگرش منفی تر نسبتاً نامطلوب داشتند. در مقایسه رشته های تحصیلی مشاهده شد که در مؤلفه جذابیت ، دانش آموزان رشته های تجربی نگرش منفی تر ی داشته اند و در سایر مولفه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش همزمان(enter): مهمترین عوامل پیش بینی کننده در ارتباط با 1) مؤلفه جذابیت به ترتیب عبارت بوده اند از: هویت دینی ، نگرش به معلم ،جنسیت، 2) در مؤلفه اهمیت؛ هویت دینی و نگرش به معلم 3)در مؤلفه فهم؛ نگرش به معلم ،جنسیت، هویت دینی و طبقه اقتصادی – اجتماعی.

کلمات کلیدی

, جذابیت, کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035996,
author = {حسین پناه طرقی, زهرا and سعیدی رضوانی, محمود and مهرام, بهروز},
title = {جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن)},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3874},
pages = {73--100},
numpages = {27},
keywords = {جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن)
%A حسین پناه طرقی, زهرا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 1735-3874
%D 2013

[Download]