مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (10), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (111-138)

عنوان : ( میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90 )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , مجتبی میرزائی مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، میزان خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم‌آباد از طریق پژوهش کمی و پیمایشی (تهیه پرسش‌نامه از 210 نفر زن مورد خشونت واقع شده) با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، بررسی شده است. در چهارچوب نظری، از نظریه‌های نظارت اجتماعی، یادگیری اجتماعی، نظریه‌های نقش، نظریه رندل کالینز و ملوین تامین و نظریه منابع بهره گرفته شده است. براساس یافته‌های تحقیق، میزان خشونت خانگی در بازه (1-5) معادل 90/3 بوده که در حد بالا می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می‌دهد که بین خشونت خانگی و ابعادش (روانی ـ کلامی، فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم و خشونت اقتصادی ـ اجتماعی) با اقتدار شوهر، تفسیر ناسازگار از نقش، گرانباری نقش، اختلاف سنی زوجین و تجربه خشونت در کودکی رابطه مستقیم و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شوهر رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای اقتدار شوهر، تفسیر ناسازگار نقش، گرانباری نقش و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شوهر رابطه مستقیم و معنی‌دار دارند و این در حالی است که براساس تحلیل مسیر، متغیرهای اختلاف سنی زوجین و تجربه خشونت در کودکی بر خشونت خانگی دارای تأثیر غیرمستقیم می‌باشند.

کلمات کلیدی

, خشونت خانگی, اقتدار شوهر, گرانباری نقش, نظیر ناسازگار از نقش, تجربه خشونت در گودکی, خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036000,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and میرزائی مهر, مجتبی},
title = {میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2012},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {2538-2926},
pages = {111--138},
numpages = {27},
keywords = {خشونت خانگی،اقتدار شوهر،گرانباری نقش،نظیر ناسازگار از نقش،تجربه خشونت در گودکی،خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A میرزائی مهر, مجتبی
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2012

[Download]