غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (190-196)

عنوان : ( اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون )

نویسندگان: رویا حاجی نژاد بشرویه , مرتضی بهنام رسولی , مریم طهرانی پور , فاطمه غیبی , شیما حاجی نژاد , زهره الهی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کنترل دقیق قند خون و اصلاح اختلالات متابولیکی ناشی از افزایش قند خون از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری ورود به مرحله‌ی پایانی نارسایی کلیوی در بیماران دیابتی است. در پژوهش حاضر اثر تجویز عصاره‌ی آبی ـ الکلی گیاه چرخه بر سطح آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: 24 موش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه کنترل، هیپرگلیسمی (STZ)، هیپرگلیسمی+ انسولین (STZ+Ins) و هیپرگلیسمی+عصاره (STZ+Ext) تقسیم شدند. پس از تایید القای هیپرگلیسمی، تجویز انسولین ( 5 واحد بر کیلوگرم در روز) و عصاره (150 میلی‌گرم بر کیلوگرم در روز) آغاز، و از حیوانات در پایان هفته‌های دوم و چهارم نمونه‌ی خون و ادرار گرفته، و سطح آلبومین و بیلی‌روبین در آن‌ها تعیین شد. یافته‌ها: در مقایسه با گروه کنترل، اگر چه در هفته‌ی دوم سطح بیلی‌روبین سرم در گروه‌های STZ و STZ+Ext به طور چشمگیری (01/0>P) افزایش یافت، ولی در هفته‌ی چهارم تنها در گروه STZ کماکان به طور معنی‌داری بالا بود. علاوه بر این، میزان آلبومین ادرار در پایان هفته‌ی چهارم در گروه‌هایSTZ و STZ+Ins به طور معنی‌داری بالا بود، ولی در سطح آلبومین ادرار گروه STZ+Ext تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد که تجویز عصاره‌ی گیاه چرخه توانسته علاوه بر اصلاح نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از هیپرگلیسمی، با جبران نقایص عملکردی کلیه، از دفع آلبومین ادرار جلوگیری نماید.

کلمات کلیدی

, گیاه چرخه, افزایش قند خون, انسولین, بیلی‌روبین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036001,
author = {رویا حاجی نژاد بشرویه and بهنام رسولی, مرتضی and مریم طهرانی پور and فاطمه غیبی and شیما حاجی نژاد and زهره الهی مقدم},
title = {اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2013},
volume = {15},
number = {2},
month = {July},
issn = {1683-4844},
pages = {190--196},
numpages = {6},
keywords = {گیاه چرخه، افزایش قند خون، انسولین، بیلی‌روبین، آلبومین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون
%A رویا حاجی نژاد بشرویه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مریم طهرانی پور
%A فاطمه غیبی
%A شیما حاجی نژاد
%A زهره الهی مقدم
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2013

[Download]