چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , 2013-02-19

عنوان : ( رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی )

نویسندگان: نجمه فضلعلی , محمدسعید عبدخدائی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی و پیش بینی اهمالکاری تحصیلی بوسیله این دو متغیر می پردازد.جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند،که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از مقیاس تجدید نظر شده احساس انسجام فلنسبرگ،پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ادراک شده شیفر. یافته ها نشان داد که احساس انسجام با اهمالکاری تحصیلی همبستگی منفی، با محبت ،همبستگی مستقیم و با کنترل، همبستگی معنی دار ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای احساس انسجام ،محبت و کنترل ادراک شده والدین به طور معناداری پیش بینی کننده های اهمالکاری تحصیلی هستند

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها:انسجام روانی, ابعادفرزندپروری, اهمالکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036006,
author = {فضلعلی, نجمه and عبدخدائی, محمدسعید and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی},
booktitle = {چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها:انسجام روانی،ابعادفرزندپروری،اهمالکاری تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی
%A فضلعلی, نجمه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران
%D 2013

[Download]