چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , 2013-02-19

عنوان : ( نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی )

نویسندگان: حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش خودتنظیمی در میزان احساس انسجام‌روانی انجام گرفت. جامعه‌آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم و سوم متوسطه سال تحصیلی91-90 شهرستان کازرون بود و نمونه آماری به تعداد 254 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها مشتمل بر پرسشنامه خودتنظیمی(SRQ) و پرسشنامه تجدیدنظرشده احساس انسجام‌روانی فلنسبرگ(SOC) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین خودتنظیمی با احساس‌انسجام‌روانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد به گونه‌ای که احساس انسجام‌روانی بطور معناداری قادر به پیش‌بینی خودتنظیمی است. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان پیش‌بینی کرد افرادی که دارای احساس انسجام‌روانی بالاتری هستند ازخودتنظیمی بالایی در زندگی نیز برخوردارند.

کلمات کلیدی

, خودتنظیمی, احساس انسجام‌روانی, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036007,
author = {قائدی فر, حمیده and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی},
booktitle = {چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودتنظیمی، احساس انسجام‌روانی، دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی
%A قائدی فر, حمیده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران
%D 2013

[Download]