دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2013-08-21

عنوان : ( ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج )

نویسندگان: رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد اسفناج در راستای دستیابی به اصول کشاورزی ارگانیک، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل آفتابدهی با پلاستیک های تیره و شفاف، مالچ جو، مالچ سیر، مالچ آفتابگردان، وجین دستی و شاهد (بدون کنترل) بودند. نتایج نشان داد طی مرحله اول و دوم نمونه برداری، 15 گونه علف هرز تحت تأثیر تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی اسفناج مشاهده شد که 9 گونه جزو علف های هرز یکساله پهن برگ، یک گونه جزو علف های هرز یکساله باریک برگ و پنج گونه جزو علف های هرز چندساله پهن برگ بودند. اثر روش های مدیریت بر تراکم و وزن خشک علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری و عملکرد تر اسفناج معنی دار (01/0p≤) بود. در مرحله اول و دوم کمترین وزن خشک علف های هرز به ترتیب برابر با 4/3 و 6/3 گرم بر متر مربع برای تیمار پلاستیک تیره و بیشترین میزان به ترتیب برابر با 1/41 و 9/56 گرم بر متر مربع برای شاهد بدست آمد. بالاترین و کمترین وزن تر اسفناج به ترتیب بای تیمار پلاستیک تیره و شاهد برابر با 3/1909 و 1/413 گرم بر متر مربع مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آفتابدهی, بقایای گیاهی, کشاورزی ارگانیک, مدیریت پایدار علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036011,
author = {قربانی, رضا and خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and آفریکان, روح اله and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج},
booktitle = {دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {آفتابدهی، بقایای گیاهی، کشاورزی ارگانیک، مدیریت پایدار علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A آفریکان, روح اله
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2013

[Download]