دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2013-08-21

عنوان : ( ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف جایگزینی کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت، تراکم و شاخص تنوع علف های هرز، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار (شامل 75% ماشک+25% جو، 50% ماشک+50% جو، 25% ماشک+75% جو و کشت خالص هر دو گیاه) و چهار تکرار اجرا شد. نمونه برداری از علف های هرز در دو مرحلة ابتدا و اواسط فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که در دو مرحله نمونه برداری، 13 گونه علف هرز مشاهده شد که شامل هفت گونه یکساله پهن برگ، سه گونه یکساله باریک برگ و سه گونه چندساله پهن برگ بودند. کمترین و بیشترین تعداد گونه علف هرز در مرحله اول و دوم به ترتیب برای تیمار 75% ماشک+ 25% جو (به ترتیب با شش و سه گونه) و کشت خالص جو (به ترتیب با نه و هفت گونه) مشاهده شد. در مرحله اول و دوم نمونه برداری، پایین ترین شاخص شانون علف های هرز برای تیمار 75% ماشک+25% جو (به ترتیب با 24/0 و 09/0) و بالاترین میزان برای کشت خالص جو (به ترتیب با 96/0 و 71/0) بدست آمد. کشت مخلوط جو با ماشک بدلیل آزادسازی ترکیبات دگرآسیب توسط ماشک باعث کاهش تراکم، وزن خشک و تنوع علف های هرز شد.

کلمات کلیدی

, پایداری بوم نظام, تنوع زیستی, دگرآسیبی, مدیریت اکولوژیک علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036012,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای},
booktitle = {دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پایداری بوم نظام، تنوع زیستی، دگرآسیبی، مدیریت اکولوژیک علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2013

[Download]