دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2013-08-21

عنوان : ( بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز )

نویسندگان: سرور خرم دل , رضا قربانی , هما عزیزی , سیدمحمد سیدی , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بذر علف های هرز برای القای جوانه زنی نیاز به نور دارند. اعمال خاکورزی در شب به عنوان راهکاری برای کاهش سبز شدن علف های هرز در نظام های کشاورزی معرفی شده است. به منظور بررسی تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه گیاه دارویی زیره سبز تحت تأثیر روش های غیرشیمیایی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراع 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل شخم در شب، بستر کاذب، سه گیاه پوششی ماشک گل خوشه ای، خلر و شنبلیله، بقایای گیاهی سیر، آفتابگردان و جو و شاهد بودند. نمونه برداری از علف های هرز در زمان کاشت با کوادرات 3/0×3/0 متر انجام و گونه ها به تفکیک پهن برگ و باریک برگ شمارش و وزن خشک آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین دامنه تراکم نسبی علف-های هرز با 00/50-65/4 درصد برای کیسه کشیش و کمترین میزان با 38/15-12/1 درصد برای شاهتره مشاهده شد. اثر تیمارهای مختلف غیرشیمیایی بر تراکم و وزن خشک علف های هرز باریک برگ و پهن برگ مزرعه زیره سبز معنی دار (01/0p≤) بود. کمترین و بیشترین تراکم علف های هرز پهن برگ به ترتیب برای تیمار شخم در شب و شاهد (به ترتیب با صفر و 236 گونه در متر مربع) و بالاترین و پایین ترین تراکم علف های هرز باریک برگ (به ترتیب با 8 و 120 گونه در متر مربع) برای تیمار بستر کاذب و شاهد مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, بستر کاذب, شخم در شب, کشاورزی ارگانیک, گیاه دارویی, مدیریت پایدار علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036013,
author = {خرم دل, سرور and قربانی, رضا and عزیزی, هما and سیدی, سیدمحمد and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز},
booktitle = {دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بستر کاذب، شخم در شب، کشاورزی ارگانیک، گیاه دارویی، مدیریت پایدار علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A عزیزی, هما
%A سیدی, سیدمحمد
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2013

[Download]