دومین همایش ملی تغییر اقلیم , 2013-08-14

عنوان : ( ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش فعالیت های صنعتی بشر باعث تغییر در ترکیب شیمیایی اتمسفر تحت تأثیر افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و بویژه دی اکسید کربن شده است که این موضوع بروز پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را به دنبال داشته است. افزایش غلظت دی اکسید کربن اگرچه به تنهایی بهبود رشد را به دنبال دارد، ولی به دلیل اثرات تجمعی ناشی از افزایش درجه حرارت منجر به کاهش رشد و عملکرد گیاهان می شود. تغییر در الگوی بارش، بالا آمدن سطح آب دریاها و تغییر در شرایط حدی آب و هوایی از دیگر پیامدهای گرمایش جهانی می باشد. از آنجا که کشاورزی تولیدکننده بخش زیادی از گازهای گلخانه ای به اتمسفر است، لذا با بهره گیری از مدیریت های پایدار خاک می توان گامی مؤثر در جهت کاهش این پدیده اعمال نمود. از جمله راهکارهای پایدار در این زمینه بهبود پتانسیل ترسیب کربن برای کاهش انتشار دی اکسید کربن از خاک است. توجه به ترسیب کربن علاوه بر بهبود حاصلخیزی خاک تحت تأثیر افزایش ذخایر کربن، می تواند تولید پایدار بوم نظام های زراعی را به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, ترسیب کربن, تغییر اقلیم, دی اکسید کربن, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036021,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم},
booktitle = {دومین همایش ملی تغییر اقلیم},
year = {2013},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ترسیب کربن، تغییر اقلیم، دی اکسید کربن، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J دومین همایش ملی تغییر اقلیم
%D 2013

[Download]