تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, ( ISI ), دوره (4), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (155-169)

عنوان : ( سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها )

نویسندگان: زهرا گلستا نی کلا ت , غلامحسین مروج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر تحقیقات گسترده ای در مورد استفاده از ترکیبات گیاهی بویژه اسانس های گیاهی به عنوان حشره کش صورت گرفته است. در تحقیق حاضر اثر سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill و آویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss روی حشرات کامل نر و ماده سوسک چهارنقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط دمای Cº 1±29، رطوبت نسبی 5±60% و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب استخراج شدند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در هر دو اسانس مورد مطالعه با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ ومیر در هر دو جنس نر و ماده افزایش یافت. بر اساس نسبت های LC50 و حدود اطمینان 95 %، تفاوت معنی داری بین حساسیت افراد نر و ماده وجود نداشت. مقادیر LC50 علیه افراد نر معادل 719 و 598 میکرولیتر بر متر مربع و علیه افراد ماده معادل 787 و 737 میکرولیتر بر مترمربع به ترتیب برای اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی بود. هیچ یک از دو اسانس اثر نامطلوبی بر قوه نامیه بذور لوبیا چشم بلبلی نداشتند. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی اسانس ها توسط دستگاه GC-MS نشان داد که لینالول (8/42%)، 1، 8-سینئول (4/23%)، روزفوران اپوکساید (14%)، منتون (8/6%)، ایزومنتول (2/5) و ترانس-دی هیدروکاروون (3/4%) ترکیبات اصلی اسانس اسطوخودوس و تیمول (55%)، لینالول (8/37%) و پارا-سیمن (2/7%) ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی را تشکیل دادند. بر اساس نتایج این بررسی، به نظر می رسد اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی می توانند جایگزین مناسبی برای آفتکش های متداول جهت حفاظت محصولات انباری علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات باشند.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, اسطوخودوس, آویشن شیرازی, سمیت تماسی, قوه نامیه بذر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036026,
author = {گلستا نی کلا ت, زهرا and مروج, غلامحسین},
title = {سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها},
journal = {تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4668},
pages = {155--169},
numpages = {14},
keywords = {اسانس های گیاهی، اسطوخودوس، آویشن شیرازی، سمیت تماسی، قوه نامیه بذر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%A مروج, غلامحسین
%J تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research
%@ 2008-4668
%D 2013

[Download]