روابط خاک و گیاه, دوره (1), شماره (15), سال (2013-10) , صفحات (101-109)

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز )

نویسندگان: حسین انصاری , الهام سمیعیانی , مجید عزیزی ارانی , سیدمجید هاشمی نیا , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت تنش در فضاهای سبز به خصوص در کشورهای خشک و نیمه خشکی چون ایران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی با پتانسیل استفاده در فضای سبز در برابر تنش خشکی، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد. گونه های مورد استفاده شامل چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) و آبیاری نیز در چهار سطح (100 درصد، 75 درصد، 50 درصد و 25 درصد نیاز آبی چمن) بود. 3 تکرار برای تمامی سطوح آبیاری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد فرانکینیا با میانگین 84/0 بیشترین میزان پرولین را در خود انباشته کرده است. همچنین پائین ترین میزان کلروفیل کل اندازه گیری شده (95/15 میلی گرم/ گرم وزن تر) در گونه فرانکینیا مشاهده گردید. بین سه گونه دیگر از لحاظ کلروفیل اختلاف معنی داری وجود نداشت. در ارتباط با میزان قندهای کل محلول بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به چمن و پتنتیلا و کمترین مقادیر برای دو گونه دیگر مشاهده گردید از طرف دیگر کمترین مقدار مشاهده شده (895/0 میلی گرم/ گرم وزن تر) در تیمار تنش شدید مشاهده گردید و بین سطوح دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میران فعالیت آنتی اکسیدانی (52/68 درصد) مربوط به تیمار تنش شدید و کمترین مقدار آن (8/7 درصد) مربوط به تیمار شاهد می باشد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدانت, پرولین, تنش خشکی, فضای سبز, قندهای محلول, کلروفیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036029,
author = {انصاری, حسین and سمیعیانی, الهام and عزیزی ارانی, مجید and هاشمی نیا, سیدمجید and سلاح ورزی, یحیی},
title = {اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2013},
volume = {1},
number = {15},
month = {October},
issn = {۲۷۸۳-۵۰۱۴},
pages = {101--109},
numpages = {8},
keywords = {آنتی اکسیدانت، پرولین، تنش خشکی، فضای سبز، قندهای محلول، کلروفیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز
%A انصاری, حسین
%A سمیعیانی, الهام
%A عزیزی ارانی, مجید
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A سلاح ورزی, یحیی
%J روابط خاک و گیاه
%@ ۲۷۸۳-۵۰۱۴
%D 2013

[Download]