مطالعات سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (43-76)

عنوان : ( ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورها بازیگرانی مستقل درعرصه سیاست خارجی هستند که توان بازیگری آنها ریشه در بافتهای ژئوپلیتیک همچون ژئواکونومی ، هیدروپلیتیک ، ژئوکالچر و ژئواستراتژی دارد. اما در سطحی ریزتر هر کدام از این بافتها مشتمل بر چندین ژنوم هستند. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه‌ی جغرافیایی ژنتیک سیاست در یک کشور است که تأثیر بسزایی در شکل‌بخشیدن به رفتارهای نظام سیاسی در نظام بین‌الملل دارد. جمهوری آذربایجان برای ایران دارای اهمیت اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیتی است. در این پژوهش به‌دنبال پاسخِ این پرسش هستیم که بافتها و ژنومهای ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان کدام اند و این عوامل چگونه سیاست خارجی این کشورها را متأثّر مینمایند.

کلمات کلیدی

, بافت ژئوپلیتیک, ژنوم ژئوپلیتیک, سیاست خارجی, ایران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036033,
author = {خلیلی, محسن and حیدری, جهانگیر and صیادی, هادی and اصغری ثانی, حسین},
title = {ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان},
journal = {مطالعات سیاسی جهان اسلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0929},
pages = {43--76},
numpages = {33},
keywords = {بافت ژئوپلیتیک، ژنوم ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، ایران، آذربایجان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان
%A خلیلی, محسن
%A حیدری, جهانگیر
%A صیادی, هادی
%A اصغری ثانی, حسین
%J مطالعات سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0929
%D 2012

[Download]