مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering, دوره (11), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (65-84)

عنوان : ( معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک در شناسایی صورت با تصاویر مادون قرمز حرارتی )

نویسندگان: حامد کماری علائی , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی صورت از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی یکی از جدیدترین راهکارهای شناسایی صورت بوده است.

کلمات کلیدی

, شناسایی صورت, تصاویر مادون قرمز حرارتی, رگهای صورت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036041,
author = {کماری علائی, حامد and خادمی درح, مرتضی},
title = {معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک در شناسایی صورت با تصاویر مادون قرمز حرارتی},
journal = {مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering},
year = {2011},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-527X},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {شناسایی صورت، تصاویر مادون قرمز حرارتی، رگهای صورت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک در شناسایی صورت با تصاویر مادون قرمز حرارتی
%A کماری علائی, حامد
%A خادمی درح, مرتضی
%J مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering
%@ 2228-527X
%D 2011

[Download]