پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (2), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (111-130)

عنوان : ( بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی )

نویسندگان: مهدی صالحی , زهره امینی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: از آنجا که پیش‌بینی سود شرکت‌ها یکی از منابع اطلاعاتی با ارزش برای سرمایه‌گذاران و دیگر افراد ذینفع است، پژوهش حاضر تلاش می‌کند مدل‌هایی برای پیش‌بینی متغیرهای تأثیرگذار بر سود نقدی سهام بیابد. برای این کار از اطلاعات شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس تهران بین سال‌های 1385 تا 1389 استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت‌های حسابداری و متغیر وابسته سود نقدی سهام است. چارچوب مدل، ترکیبی از الگوریتم‌های PSO-SVR و PSO-LARS است. الگوریتم PSO، ترکیب بهینه‌ای از متغیرها که بر پیش‌بینی سود سهام تأثیر گذارند را شناسایی می‌کند. سپس داده‌های مربوط به متغیرهای انتخاب شده توسط PSO به طور جداگانه به الگوریتم‌های SVR و LARS وارد می‌شوند و این الگوریتم‌ها را آموزش می‌دهند، در ادامه الگوریتم‌های SVR و LARS با داده‌های ارزیابی آزموده می‌شوند و به این ترتیب می‌توان خطای پیش‌بینی را اندازه گیری و روش‌ها را با هم مقایسه کرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ترکیب الگوریتم PSO با الگوریتم SVR یا ترکیب PSO-LARS در مقایسه با استفاده از الگوریتم‌های LARS و SVR به تنهایی می‌تواند پیش‌بینی بهتری از عوامل تأثیرگذار مورد نظر داشته باشد. ضمن این که در مقایسه دو روش ترکیبی PSO-LARS و PSO-SVR، خطای پیش‌بینی PSO-SVR کمتر است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم PSO, الگوریتم LARS, الگوریتم SVR, انتخاب مؤلفه, سود سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036054,
author = {صالحی, مهدی and زهره امینی فرد},
title = {بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-8509},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {الگوریتم PSO، الگوریتم LARS، الگوریتم SVR، انتخاب مؤلفه، سود سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی
%A صالحی, مهدی
%A زهره امینی فرد
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2013

[Download]