دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-05

عنوان : ( بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد )

نویسندگان: علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت های بازاریابی ، فرایند های منسجم طراحی شده جهت بکارگیری دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت برای تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار با الزامات بازار و نیازهای رقابتی می باشد . بر اساس تحقیقات انجام شده، قابلیتهای بازاریابی تاثیر بسزایی در مزیت رقابتی دارد . مطالعه حاضر تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق خلق ارزش برتر برای مشتری را بررسی می کند. جامعه آماری شرکت های فعال در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد می باشد و حجم نمونه 95 شرکت صنایع غذایی است که در زمینه تولید و عرضه محصولات غذایی فعالیت می کنند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار SMARTPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار بیشتر از تاثیر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار از طریق متغیر واسطه خلق ارزش برتر برای مشتری می باشد.

کلمات کلیدی

, قابلیت های بازاریابی, خلق ارزش برتر برای مشتری, عملکرد بازار, صنایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036058,
author = {حدادیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {قابلیت های بازاریابی، خلق ارزش برتر برای مشتری، عملکرد بازار، صنایع غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد
%A حدادیان, علیرضا
%J دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2013

[Download]