دومین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2013-08-21

عنوان : ( مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک )

نویسندگان: سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اصول کشاورزی ارگانیک تأکید بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی از جمله کودهای فسفر در خاک است. از طرفی یکی از مشکلات خاک های آهکی کشور ما، قابلیت استفاده کم فسفر است که کشاورزان را به استفاده هر چه بیشتر کود فسفر ترغیب می کند. راهکارهای کارآمد و سازگار با محیط زیست گیاهان می تواند الگویی مناسب، جهت یافتن روشی برای کاهش مصرف کود فسفر در خاک باشد. در شرایط کمبود فسفر در خاک های آهکی، راهکار گیاهان تراوش اسیدهای آلی از ریشه است که از آن جمله م یتوان به اسیدهای اگزالیک، سیتریک و مالیک اشاره کرد. البته آن وابسته است. بر pH کارایی اسیدهای آلی در افزایش قابلیت استفاده فسفر، به عوامل مختلفی از جمله فرم یونی و طبیعی خود، از لحاظ افزایش قابلیت pH این اساس، اسیدهای آلی اگزالات، سیترات، مالات و نمک سدیمی آن ها در استفاده فسفر، در غلظت یک میلی مولار نسبت به آب مقطر (به عنوان شاهد) مقایسه شدند. نتایج نشان داد نمک های سدیمی اگزالات و سیترات در استخراج فسفر از خاک آهکی موفقند ولی مالات سدیم و اسیدهای آلی از این لحاظ به منظور مشاهده ی اثر مثبت اسیدهای آلی در استخراج ،pH تفاوتی با شاهد ایجاد نکردند. به نظر می رسد، تنظیم فسفر از خاک، ضروری است.

کلمات کلیدی

, اگزالات, سیترات, مالات, فسفر, کشاورزی پایدار, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036065,
author = {دبستانی رضوی, سیما and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک},
booktitle = {دومین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اگزالات، سیترات، مالات، فسفر، کشاورزی پایدار، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک
%A دبستانی رضوی, سیما
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J دومین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2013

[Download]