پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی در دو علف هرز توق و بنگ دانه )

نویسندگان: مجید رستمی , قربانعلی رسام , امیر علی خدام زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف تعیین دماهای کاردینال و تاثیر پرایمنگ بر جوانه زنی علف های هرز توق و بنگ دانه آزمایشی در اتاقک رشد در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده کشاورزی شیروان اجرا شد. برای این منظور بذرهای مورد نظر تحت 9 رژیم دمایی ثابت (5 ، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتیگراد) و در دو شرایط هیدروپرایمینگ و بدون پرایمینگ قرار گرفتند. نتایج حاکی از تاثیر پرایمینگ بر سرعت جوانه زنی معنی دار بود به نحوی که بذرهای پرایمینگ شده در هر دو گیاه سرعت جوانه زنی بیشتری دارا بودند. دماهای کاردینال شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای سقف برای توق و بنگ دانه به ترتیب 25، 30 و 35 برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دمای پایه, پرایمینگ, توق, بنگ دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036067,
author = {رستمی, مجید and رسام, قربانعلی and خدام زاده, امیر علی},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی در دو علف هرز توق و بنگ دانه},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوانه زنی، دمای پایه، پرایمینگ، توق، بنگ دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی در دو علف هرز توق و بنگ دانه
%A رستمی, مجید
%A رسام, قربانعلی
%A خدام زاده, امیر علی
%J پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2013

[Download]